Nationaal laboratorium armoede en schulden nederland uit – Eropaf!

Nationaal Laboratorium Armoede en Schulden Nederland uit!

Movisie, Eropaf! en Publieke Versnellers nodigen u uit om ideeën uit te wisselen, te bespreken en beproeven!

Datum en tijd: donderdag 1 december, 9.30 tot 17 uur
Locatie: De Buurtzaak, Chris Lebeaustraat 4, Amsterdam

Het Nationaal Laboratorium Armoede en Schulden Nederland uit! is de plek om nieuwe ideeën en aanpakken uit te wisselen, te bespreken en  te testen. Op deze dag verbinden we de kennis van ervaringsdeskundigen, met die van professionals, wetenschappers, beroepsgroepen en sectoren. Want er zijn nieuwe wegen nodig, dwars door de sectoren heen, samen met de mensen om wie het gaat zelf. Vanuit eigen kracht in plaats vanuit regels. Door anders te denken en  anders te doen.  En door samen met gevestigde én nieuwe partijen te komen tot sociale innovaties.

Met themagerichte laboratoria faciliteren we actief het gesprek over een andere schulden- en armoedeaanpak. Om zo beweging te krijgen in de processen en systemen die een effectieve aanpak belemmeren. Door voort te borduren op de al in gang gezette veranderingen en kansrijke ontwikkelingen, willen we deze samen met u versterken en versnellen. Op naar een aanpak die werkt! Doet u mee?

Via de sociale media kunt u alvast meedoen via Twitter @armoedeNLuit en hashtag #natlab16

Inspirerende openingssprekers

Correspondent-journalist Rutger Bregman is een van de invloedrijkste pleitbezorgers van het basisinkomen in Nederland. Hij gaat in op het basisinkomen als een andere en meer rechtvaardige manier van het herverdelen van welvaart. Hij werkt aan een nieuwe publicatie, ‘De anarchistische staat’, over een overheid die groot is in termen van herverdeling, maar klein in de betutteling van burgers. www.decorrespondent.nl

George van Houts is acteur en initiatiefnemer van theatergroep De Verleiders. Met de voorstelling ‘Door de bank genomen’ namen De Verleiders stelling tegen de top van het bankwezen. Met het burgerinitiatief Ons Geld zette Van Houts het onderwerp ‘geldcreatie’ op de agenda van de Tweede Kamer. Deze winter zijn de Verleiders op tournee met de voorstelling ‘Slikken én stikken’ over de almaar groeiende macht van de farmaceutische industrie en de zorgverzekeraars. www.georgevanhouts.nl

Bovendien werkt het ZID Theater mee aan de dag met verschillende spetterende interactieve optredens. Het ZID Theater is als Community Art & Performance Center gevestigd in de Kolenkitbuurt in Amsterdam en 'verbindt kunst, cultuur en samenleving door creatieve talenten van mensen in te zetten voor positieve verandering'.

Het Nationaal Laboratorium Armoede en Schulden Nederland uit! wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Programma:

09.30 uur - Inloop en aanmelding
10.00 uur - Opening en plenair programma
11.30 uur - Pauze
12.00 uur - Eerste ronde Laboratoria inclusief lunch
14.00 uur - Pauze
14.30 uur - Tweede ronde Laboratoria
16.00 uur - Plenaire afsluiting
16.30 uur - Borrel met muziek van percussionist Yuchi Cordoba

Laboratoria

Na het plenaire deel staan er twee rondes met Laboratoria op het programma. Hierin gaan we in kleinere groepen aan de slag en zoeken naar duurzame en waar nodig onorthodoxe aanpakken rond de volgende thema’s:

Laboratoria in de ochtend, inclusief lunch van 12.00-14.00 uur

1. Sociale schuldenfondsen. Wat zijn sociale schuldenfondsen precies? Hoe werken ze en wat hebben we geleerd tot nu toe? Hoe kunt u in uw gemeente zelf aan de slag? Onder leiding van Tom Egyedi (Publieke Versnellers). Met onder meer Harry Kruiter, mede-initiatiefnemer van het Goede Gierenfonds,Freek de Haas (Nationaal Initiatief Herstructureren Schulden, gemeente Bodegraven) en Pieter Donders (Sociaal Fonds Aalst Waalre).

2. Spanningen tussen charitas en emancipatie. Mensen geen vis geven maar ze helpen te vissen, maar hoe? Welke dilemma’s spelen er bij dit thema? En wanneer staat hulp emancipatie in de weg? En hoe werken de lokale noodfondsen in dit verband? Hoe functioneren deze fondsen? Hoe verhoudt zich het lenigen van urgente noden tot emancipatie en structurele oplossingen? Onder leiding van Charlotte van Kemmeren (HvA). Met medewerking van onder meer Dirk de Vos, voormalig voorzitter FBNR en een vertegenwoordiger van Steungezin.nl.

3. Regelvrije bijstand en overheidssturing vanuit vertrouwen.Overheidsbeleid is steeds meer gericht op het voorkomen van fraude. Dit betekent nogal wat voor de bejegening van kwetsbare groepen die afhankelijk zijn van de overheid. Hoe kan het anders en wat voor effect zal werken vanuit vertrouwen kunnen hebben? Dit lab staat onder leiding van oud-lector Martin Stam en met medewerking van  'scharrelondernemers' Erna Smeekens en Hans Udo en Deborah van Duin (gemeente Groningen).

4. Armoedestress schaarste en gezondheid. mensen in armoede leven korter en worden eerder chronisch ziek. We weten het al lang. Maar wat kunnen we eraan doen? In dit lab zoeken we naar oplossingsrichtingen voor dit taaie vraagstuk. Onder leiding van Joke Meindersma (Movisie)  Met medewerking van Lisanne Rintjema (Movisie), journaliste Sascha MeyerVla Almere, journaliste Annemiek Onstenk.

5. Dilemma’s rond inzet vrijwilligers. Vrijwilligers zien steeds meer en zwaardere problematiek op zich afkomen. Waar ligt precies de grens tussen wat een professional en een vrijwilliger zou moeten doen? En is deze inmiddels al overschreden? In dit lab zoeken we naar een antwoord op deze vraag. We proberen te komen tot richtlijnen die helpend kunnen zijn in de dagelijkse praktijk van de vrijwillige inzet rondom schulden en armoede. Onder leiding van Annelies Kooiman (Movisie).  Met medewerking Jansje van Middendorp (Landelijk Steunpunt Thuisadministratie), en Ton Smeets en Marijn Willems (vrijwilligers van de Regenboog Groep).

6. Armoede, gender, etniciteit. Armoede is gekleurd en niet gender neutraal. Hoe zit dit precies? En hoe kunnen we komen tot beleid dat de gender en etniciteitsdimensie van armoede daadwerkelijk vermindert? Onder leiding van Christine Kuiper (Movisie). Met medewerking van onder meer Amal Abbass-Saal (directeur van Inspiratie Inc. Almere), Emel Can (Samen Wonen Samen Leven) en onderzoeker Jurriaan Omlo. Verslag door Willeke Binnendijk(Buurtwijs).

7. Incasso Anders. Gangbare en vaak harde incassopraktijken duwen mensen dieper in de schulden. In dit lab onderzoeken we alternatieven en gaan we in op sociale incassopraktijken. Kunnen we andere manieren van incasseren ontwikkelen, bijvoorbeeld via een tegenprestatie? Hoe krijgt sociale incasso vorm en draagt dit bij aan een oplossing van financiële problemen? Onder leiding van Wietske Gercama (Werkplaats Sociaal Domein Noord Holland). Met medewerking van onder meer Roeland van Geuns, Lector Armoede en Participatie HvA (mede-initiatiefnemer van 'Van schulden naar kansen'), Jaime Jorba Bos (Faircasso, incassobureau zonder winstoogmerk) en Floris Simons (Mensincasso, mensvriendelijk incassobureau). Verslag Martin Zuithof (Eropaf!).

8. Jongeren en schulden. We gaan in dit lab dieper in op de methode ONSbank waarin schuldenaars, schuldeisers, coaches en kunstenaars een unieke samenwerking zijn aangegaan, vormgegeven door kunstenaars. Onder leiding van Saskia van Grinsven (Movisie) Samen met o.a. ONSbank-initiatiefnemer Johan Wagenaar en Willem Los van Delta Lloyd Bank gaan we aan de slag om te kijken wat u in uw eigen praktijk met hun ervaringen kunt doen. Met medewerking van Heleen Masuger en Heleen van der Kolk, beiden van Stichting Zwerfjongeren.

Laboratoria  in de middag van 14:30-16:00 uur:

9. Digitale hulpmiddelen: beter helpen met technologie. Hoe kunnen technologische hulpmiddelen, een digitaal kasboek, geautomatiseerde reminders etc. bijdragen aan een slimmere en effectievere aanpak van schulden? Dani van Kralingen (casemanager bij het sociaal wijkteam Rijswijk), Anna Schotanus (Schulden de Baas), Zerrin Cay en Marieke Zendman, productmanager Stratech (www.stratech.nl). Onder leiding van Renate Bos, projectleider Eropaf! Ondersteuning

10. Ondernemers en zzp’ers uit de problemen. Het aantal zelfstandigen met financiële problemen is zorgwekkend. Hoe kunnen we deze groep bereiken en uit de hand lopen van schulden helpen voorkomen? Onder leiding van David de Vriend. Met medewerking van Ralph Freeman (Over Rood), Peter van Bergen (directeur Over Rood), Christophe Geuskens (manager De Sociale Maatschap / Florijn Schuldhulpverlening Ondernemers) en Bambi Bogert en Ivo Hilderink (ZZPamsterdam.nl).

11. Weer integraal gaan werken. Taaie vraagstukken zoals armoede en schulden zijn niet sectoraal op te lossen. Hoe ziet een optimale integrale aanpak eruit en hoe kunt u hier in uw praktijk mee aan de slag? Onder leiding van Joost Witlox, met medewerking van Joke de Kock (voorzitter van de brancheorganisatie NVVK), Doortje Schroevers en Andrea Roelofs (Sociaal Wijkteam Rosmolenwijk Zaandam), en Emile den Os, (www.enverder.com). Verslag Martin Zuithof (Eropaf!).

12. Wat werkt, gaan doen. Stoppen met wat niet werkt. We hebben steeds meer inzicht in dat wat werkt. Denk bijvoorbeeld aan de inzichten uit Schaarste (Shafir en Mullainathan, 2013). Hoe kunnen we dit toch snel mogelijk optimaal integreren in ons dagelijkse werk? Onder leiding van Christine Kuiper (Movisie) en met medewerking van Wietske Gercama (Werkplaats Sociaal Domein Noord Holland) en Jamaa Zerhane (Bureau Frontlijn).

13. Sociale wijkteams en mensen in de schulden. Het aantal mensen met financiële problemen dat zich meldt bij een wijkteam is fors. Deze teams zijn nog onvoldoende in staat hier adequaat op te reageren. Hoe kunnen zij het uit de hand lopen van financiële problemen voorkomen en problematiek tijdig signaleren? Onder leiding van Dick Jansen (regiodirecteur Dock Haarlem), met medewerking van Heleen de Wit (Buurtteams Utrecht) en Anneke Ensink (Wegwijs in schuldhulp).

14. Van zelfredzaamheid naar eigen regie. Zelfredzaamheid richt zich op hetgeen iemand zou moeten kunnen. Eigen regie gaat ervan uit dat mensen niet alles hoeven te kunnen. Zij kunnen zelf aangeven waar zij hulp bij nodig hebben. Deskundigen wijzen erop dat de grenzen aan de zelfredzaamheid zijn bereikt. Hoe maken we beleid en aanpakken ‘eigen regie’-proof? Onder leiding van Evert van Rest (Movisie). Met medewerking van Anne-Marie van Bergen(Movisie) en Patrick Deliën en Jan Lemmers (WIJKcoop010)..

15. Ervaringsdeskundigheid in armoede en uitsluiting. De kracht van ervaringsdeskundigheid wordt steeds meer erkend. Het draagt onder meer bij aan beleid en aanpakken die optimaal aansluiten bij de doelgroep. Hoe kunt u ervaringsdeskundigheid benutten in uw werk? Met medewerking van Arend Wesdijk (www.arendwesdijk.nl) en studenten van de opleiding Coöperatieve Opleiding voor Ervaringsdeskundigen in Armoede (Coeva Amsterdam) en Inge Wiese (adviseur cliëntenorganisaties). Onder leiding van Reinier Nieuwenhuis (Coeva).

16. Laaggeletterdheid en andere beperkingen. Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. De taal van de systeemwereld is voor een gemiddelde burger soms al lastig te begrijpen. Laat staan voor mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, of andere beperkingen hebben. Wat is er nodig om wel aan te sluiten? Opdat we toename van armoede en schulden die voortkomen uit laaggeletterdheid of andere beperkingen kunnen tegengaan? Met medewerking van onder meer de stichting Lezen en SchrijvenSamir Achbab, (Onderzoeksleider Lectoraat Management van Cultuurverandering/Urban Management HvA) en Inge Mans, journaliste van Deviant. Onder leiding van Michaëlle Merkus (Movisie).

De achtergronden: Schuldhulpverlening anders!

‘Schuldhulpverlening anders!’ was de titel van het Nationaal Laboratorium dat Eropaf! en het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken in 2014 organiseerden. Vernieuwende en meer behoudende opvattingen over schuldhulpverlening kwamen hierbij openlijk met elkaar in botsing. Sindsdien hebben de gevestigde schuldhulpverlening, incassosector en andere betrokken partijen nagedacht over betere en vooral weer meer integrale manieren van werken aan schulden en armoede en zijn er uit verschillende hoeken innovatieve ideeën over een andere aanpak ontwikkeld. Het wordt tijd voor de volgende stap: een Nationaal Laboratorium ‘Armoede en Schulden Nederland uit!’.

Transformatieagenda Armoede en Schulden

Eerder dit jaar stelden Eropaf! en Over Rood, met ondersteuning van Movisie, de ‘Transformatieagenda Armoede en Schulden’ op voor een slimmere, humanere en goedkopere aanpak van armoede en schulden. In deze agenda staan acht bouwstenen centraal. Meer informatie vindt u hier: Transformatieagenda voor andere aanpak van armoede en schulden.

Nationaal Laboratorium Armoede en Schulden Nederland uit!

Na de lancering van de 'Transformatieagenda Armoede en Schulden' (juli 2016) en het verschijnen van het Magazine ‘Armoede en schulden Nederland uit! (oktober 2016) gaan we 1 december in dit Nationaal Laboratorium aan de slag met een andere aanpak van en visie op armoede en schulden. Ook hierbij brengen we zoveel mogelijk betrokken partijen en personen samen: professionals van maatschappelijke organisaties en gemeenten, sociaal ondernemers, actieve burgers, ervaringsdeskundigen, schuldhulpverleners, incassobureaus en bewindvoerders en anderen. Het doel is: Armoede en Schulden Nederland uit! We nodigen u van harte uit om hieraan bij te dragen tijdens het Nationaal Laboratorium.

 

Locatie en toegangsprijzen
Locatie: De Buurtzaak, Chris Lebeaustraat 4, Amsterdam (Nieuw-West).

Reguliere prijs: €85,-
Een duo-kaartje kost €170,- Hiermee koop je een plaats voor mensen met een klein budget.
Studenten: €25,-

Deelnemers ontvangen een exemplaar van het magazine ‘Armoede en Schulden Nederland uit!’
Aanmelden kan via de pagina Inschrijven >>

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017